Thành phẩm tôm chế biến 2.268 tấn, doanh số 20,3 triệu USD.
       Đây là tháng có sản lượng chế biến và doanh số cao nhất trong 25 năm hoạt động.
       Vụ tôm chính đã thu hoạch 2.300 tấn. Đang triển khai vụ II trong năm.
       Diễn biến Covid-19 thời gian gần đây chưa có tác động rõ rệt đến hoạt động FMC. FMC thường xuyên trao đổi thông tin các khách hàng tiêu thụ nhằm nắm tình hình kịp thời để có giải pháp ứng xử phù hợp.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.