TIN VẮN
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(bao gồm công ty Sao Ta và công ty thành viên Khang An)
- Sản xuất tôm đông lạnh thành phẩm là 9.788 tấn, bằng 127,8% so cùng kỳ năm 2020.
- Tiêu thụ tôm: 8.883 tấn, bằng 127,9% so cùng kỳ năm 2020.
- Chế biến nông sản: 584 tấn, bằng 57% so cùng kỳ năm 2020.
- Tiêu thụ nông sản: 776 tấn, bằng 120% so cùng kỳ năm 2020.
- Doanh số tiêu thụ chung: 99,1 triệu USD, bằng 129% so cùng kỳ năm 2020.
- Tình hình nuôi tôm: đang thu hoạch, sẽ dứt điểm ở nửa tháng sau tháng 7. Sau đó sẽ tiến hành thả nuôi vụ II.
Nhận xét:
- Hoạt động kinh doanh tôm tăng trưởng tốt (29%), hơn hẳn tốc độ chung của ngành (khoảng 15%).
- Lĩnh vực nông sản tuy tiêu thụ tốt, một phần từ thành phẩm còn tồn cuối năm 2020. Khách hàng mảng này chủ yếu lĩnh vực dịch vụ ở Nhật Bản, đang hạn chế do Covid-19 khiến nhiều nhà hàng chưa trở lại bình thường, nhưng có tăng trưởng tiêu thụ so năm 2020 cũng là tín hiệu tốt.
- Lĩnh vực nuôi tôm: Là thành quả tốt nhất của FMC ở giai đoạn này.
- Lợi nhuận: Sẽ tốt hơn cùng kỳ năm 2020.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.