01A. THONG BAO MOI HOP-23032021

 

 

 

 
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu Đại hội tại đây:
 
 1. Thông báo mời họp  Download
 2. Thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự  Download
 3. Chương trình Đại hội  Download
 4. Quy chế Đại hội  Download
 5.Báo cáo TGĐ và tờ trình chi cổ tức 2020 và kế hoạch hoạt động 2021  Download
 6. Báo cáo BKS  Download
 7. Báo cáo tài chính kiểm toán 2020, các tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán, phân phối lợi nhuận   Download
 8. Báo cáo của HĐQT  Download
 9. Tờ trình và Điều lệ sửa đổi  Download
 10. Tờ trình và quy chế sửa Quy chế Quản trị  Download
 11. Tờ trình và quy chế hoạt động của HĐQT  Download
 12. Tờ trình và quy chế hoạt động của BKS  Download
 13. Thể lệ và phiếu biểu quyết  Download
 14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.  Download
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.