Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta được tổ chức thành công vào ngày 12/6/2020.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Trân trọng cảm ơn.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.