Từ tháng 5 hoạt động FMC ổn định trở lại.
      Trong tháng tôm vào mùa vụ, qua đó chế biến 1.760 tấn tôm thành phẩm, bằng 105% so năm rồi. Tuy nhiên, doanh số đạt 15,3 triệu USD tăng mạnh so tháng 4 nhưng chỉ bằng 96% so cùng kỳ năm rồi.
      Từ tháng 6 hoạt động sẽ khởi sắc hơn. Trại tôm đi vào thu hoạch, trong tháng đã thu 39 ao. Số còn lại sẽ thu trong tháng 6. Sau đó, tiến hành thả nuôi vụ kế tiếp. Tôm nuôi vượt qua dịch bệnh nhưng lớn có hơi chậm, có lãi.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.