0.THONG BAO MOI HOP DH 2020 DANG WEB v1-001

 

 

 

 

 
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu Đại hội tại đây:
 
 1. Thư mời họp  Download
 2. Giấy ủy quyền dự họp  Download
 3. Chương trình họp  Download
 4. Quy chế Đại hội  Download
 5. Báo cáo Tổng giám đốc  Download
 6. Tờ trình mức chi cổ tức 2019 và kế hoạch 2020  Download
 7. Báo cáo hoạt động của HĐQT   Download
 8. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS  Download
 9. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019  Download
 10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận  Download
 11. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán  Download
 12. Báo cáo của Ban Kiểm soát  Download
 13. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh  Download
 14. Tờ trình việc bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát  Download
 15. Thể lệ biểu quyết  Download
 16. Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu   Download
 17. Thể lệ bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát  Download
 18. Phiếu bầu HĐQT  Download
 19. Phiếu  bầu Ban kiểm soát  Download

 

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.