Tháng 4/2020 đã chế biến 1.196 tấn tôm đông lạnh thành phẩm. So năm rồi là 110%.
Sản lượng tiêu thụ là 990 tấn, bằng 107% so cùng kỳ 2019.
Doanh số chung đạt 11,2 triệu, bằng 115% so cùng kỳ 2019.
Về nuôi tôm: Trong tháng 5 sẽ hoàn tất thả giống khoảng 120 ao nuôi khu mới hình thành.
Khoảng cuối tháng 5 sẽ tiến hành thu hoạch các ao nuôi khu cũ, trên 200 ao. Việc thu hoạch sẽ kéo dài trên tháng, cung ứng nguyên liệu cho ba nhà máy chế biến của FMC.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.